Thita Elektronik

Turkisvej 1C

2730 Herlev

Telefon 44531470

Telefax 44531472

CVR 11 54 03 33

GPS

55°43'44.66"N, 12°26'18.60"E